OPINIESTUK ENERGIA

Nieuw thermische wagens vanaf 2035: groen licht of rood licht?

Europa beslist op 27 oktober over de definitieve CO2-emissienormen voor personenwagens. Europa bepaalt dan of nieuwe thermische wagens vanaf 2035 al dan niet mogen worden verkocht. Dit kan een grote schok teweegbrengen voor miljoenen automobilisten in Europa en hun mobiliteit drastisch beperken…tenzij de deur voor klimaatneutrale vloeibare brandstoffen open wordt gezet, naast elektrificatie.

De beleidskeuze voor elektrificatie van personenwagen als enige technologie voor het decarboniseren van het transport botst vandaag op veel onzekerheden: de ontwikkeling van de laadpaalinfrastructuur, de beschikbaarheid van zeldzame metalen voor de batterijen, de aankoopprijs van de wagen, de elektriciteitsprijs, de leveringstermijnen, de rijafstand autonomie en de beschikbaarheid van voldoende ‘groene’ elektriciteit. Indien de daling van de CO2-emissies in het wegvervoer volledig afhangt van het tempo van de elektrificatie van het transport, komt het halen van de CO2-reductie doelstellingen in gevaar.

Enkel technologieneutraliteit kan de vergroening versnellen
In de huidige onzekere situatie wordt het alsmaar duidelijker dat ‘alle’ energie-oplossingen die een vermindering van de broeikasgasemissies kunnen opleveren, in de energiemix moeten worden opgenomen.  Aangezien de overgang naar een volledig elektrische mobiliteit geleidelijk zal verlopen, vormen CO2-neutrale brandstoffen[1] een efficiënte oplossing om de emissies van de vervoerssector op korte, middellange en lange termijn te verminderen. Op die manier kunnen de burgers hun wagen behouden en tezelfdertijd bijdragen tot het decarboniseren van het transport…zelfs sneller dan enkel via elektromobiliteit!

De vraag is niet om te kiezen voor een elektrische of thermische (met duurzame brandstof) wagen. De sleutel is om op beide reductiepaden in te zetten. Een hybride wagen met geavanceerde biobrandstof (zoals HVO[2]), heeft, over de gehele levenscyclus bekeken, een netto CO2-uitstoot die 20% lager is dan die van een batterij gedreven elektrische wagen[3].

Open beleidskader nodig
De productie van CO2-neutrale brandstoffen kan in een stroomversnelling komen. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is de erkenning door beleidsmakers dat thermische wagens ook klimaatneutraal kunnen zijn op basis van volledige levenscyclusanalyse. Ik denk bijvoorbeeld aan hybride wagens die ideaal zijn voor zowel korte (elektriciteit) als lange (CO2 neutrale brandstoffen) afstanden. Ik denk ook aan de burgers die geen nieuwe auto wensen, en via de nieuwe brandstoffen ook toegang krijgen tot een betaalbare duurzame mobiliteit. Een duidelijk politiek signaal zou bijdragen tot een snellere opschaling van de productie van CO2-neutrale brandstoffen.

Zelfs indien in Europa vanaf 2035 de nieuwe voertuigen enkel elektrisch aangedreven mogen zijn, zal het totale wagenpark nog voor minstens 70% uit auto’s met een verbrandingsmotor bestaan. Waarom houdt het beleid geen rekening met de realiteit van meer dan 250 miljoen bestaande voertuigen in Europa en de meer dan 5 miljoen thermische wagens in België? Deze wagens kunnen ook hun steentje bijdragen en kunnen nu al koolstofarm rijden.

Het is daarom belangrijk dat de Europese beslissing eind oktober de kans aan miljoenen burgers niet ontneemt om vanaf 2035 te kiezen voor wagens die kunnen rijden met CO2-neutrale brandstoffen. Ik doe dan ook een oproep naar de beleidsmakers om te kiezen voor een inclusief beleid dat alle koolstofarme energieën een ‘gelijke kans’ geeft en zorgt voor een versnelde, efficiënte, en sociaal aanvaardbare transitie.

Daarnaast is het heel belangrijk dat ons land een gelijk speelveld aanhoudt en niet sneller wil gaan dan Europa. Dit zou haaks staan op het sociaal principe van just transition om iedere burger de mogelijkheid en de tijd te geven om mee bij te dragen aan de energietransitie.

Wim De Wulf
Secertaris generaal Energia

 

[1] Duurzame biobrandstoffen, hernieuwbare brandstoffen en e-fuels
[2] HVO of 'gehydrogeneerde plantaardige olie'. Beschikbaar onder de naam Diesel XTL. Kan de totale CO2-emissies met 90% verminderen
[3] Fuels Europe CO2 comparator