Industrie

Industrie

De raffinaderijen gelegen in de Antwerpse haven (2de grootste petrochemische cluster in de wereld) zijn een waardevolle troef voor de Belgische economie. Ze opereren in een brede internationale context en zijn daarom blootgesteld aan hevige concurrentie. De raffinagesector in ons land heeft daarom een stimulerend en positief ondernemingsklimaat nodig om haar concurrentiepositie te vrijwaren en zelfs te versterken. Dit is van essentieel belang om de energiebevoorrading in ons land te kunnen verzekeren maar ook om cruciale basisproducten te leveren voor andere industriële sectoren zoals de petrochemie. Een juridische en regelgevende stabiliteit alsook beleidsconsistentie zijn noodzakelijk met het oog op belangrijke investeringsbeslissingen binnen een lange termijn strategie. De markt van petroleumproducten is een open en competitieve wereldmarkt. Ieder Belgisch of regionaal beleid dient rekening te houden met de onderlinge afhankelijkheid van België met de rest van de wereld.

Om de positie van de raffinaderijsector in ons land te vrijwaren moet de loon- en energiekostkloof met de ons omringende landen verder gedicht worden. Er moet verder werk worden gemaakt van een verlaging van de lasten op arbeid. De loonkost in ons land blijft een concurrentiële handicap, vooral in een zeer competitieve en internationale sector. De loonkost is de afgelopen jaren verbeterd maar de kloof met onze buurlanden blijft een handicap. De vergelijking met de raffinaderijsector in Rotterdam op een steenworp van Antwerpen is snel gemaakt !

Langetermijn investeringen hebben nood aan continuïteit van het beleid. Een zekere en duurzame bevoorrading tegen competitieve voorwaarden is een essentieel element voor de competitiviteit van de sector. Immers, duurzaamheid betekent rekening houden met zowel ecologische, economische als sociale doelstellingen.

De volgende jaren zullen voor de Europese industrie moeilijk blijven. De nationale en regionale overheden hebben hierin een essentiële rol te spelen teneinde de industriële sleutelsectoren te vrijwaren. Het is essentieel om een gelijk speelveld voor ondernemingen te creëren om te kunnen concurreren, in het bijzonder op het vlak van energie- en loonkosten.

Het is in het belang van België om, in de huidige belangrijke energietransitie, de leefbaarheid van de raffinage-industrie voor de komende decennia te garanderen. Een verzekerde en competitieve energiebevoorrading is en blijft een cruciaal element voor de industrie en voor het transport, zowel op de weg, op zee als in de lucht.

De visie van onze sector

Visie 2050 op weg naar een koolstofarme maatschappij.

Standpunt Energia: klik hier

Vision 2050 van Fuels Europe

Rapport 'Pathway for the evolution of the refining industry and liquid fuels': klik hier.